ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่า
ปีนี้จะเลื่อนทุกอย่างทั้งงบและภาษี

นักบัญชีท่านหนึ่งว่าไว้

ในปี 2563 หลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด19 ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องมากมาย โดยหนึ่งในนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากร และ งบการเงินที่ต้องนำส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทั้งหมดคือที่มาของบทความนี้ ที่จะสรุปทุกประเด็นให้อ่านกันครับ

การเลื่อนยื่นภาษี (กรมสรรพากร)

อัพเดทล่าสุดของล่าสุด!! เลื่อนยื่นภาษีครบทุกประเภท ทุกแบบสรุปมัดรวมมาให้แล้ว…

Posted by TaxBugnoms on Tuesday, 12 May 2020

จากข้อมูลในเพจ TAXBugnoms จะเห็นว่ามีแบบแสดงรายการภาษีหลากหลายมากที่มีการเลื่อนระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งถ้าหากเราแยกตามประเภทของภาษีออกมา จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีเรื่องที่ควรรู้อยู่ 2 เรื่องหลักๆครับ นั่นคือ การขยายระยะเวลาการจ่ายภาษี และ การใช้สิทธิผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

เลื่อนยื่นภาษี
  • กรณียื่นภาษีและชำระ สามารถยื่นแบบกระดาษและแบบอินเตอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
  • สำหรับการผ่อนชำระภาษีที่มียอดตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนได้สูงสุด 3 เดือน โดยงวดที่ 1 ต้องจ่ายภายใน 31 สิงหาคม 2563

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีของภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น เราจะเข้าใจว่าสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (สำหรับแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50/55) และ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สำหรับแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51) แต่จริงๆแล้วมันยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่จะทำให้นิติบุคคลได้รับสิทธิ์ นั่นคือ

เลื่อนยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • กรณีแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50/55 กำหนดว่าตัองมีรอบบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
  • กรณีแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 กำหนดว่าต้องมีรอบครึ่งปีสิ้นสุดในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563

เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากกรมสรรพากรต้องการขยายให้ผู้ประกอบการที่ครบกำหนดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ภายในเดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 และแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในเดือนเมษายน – กันยายน 2563 ทั้งหมดในคราวเดียวกันครับ

นอกจากนั้น ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กลุ่มที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ในช่วง 24 – 31 สิงหาคม 2563 และ ภ.ง.ด. 51 ในช่วง 24 – 31 กันยายน 2563 ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นกรณีพิเศษไปอีก 8 วันด้วยครับ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรณีของภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ายนั้น ล่าสุดประกาศกระทรวงการคลังมีมติให้เลื่อนให้ในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น และมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้อีก โดยทั้งหมดมีรายละเอียดตามนี้ครับ

สำหรับ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน สำหรับแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เป็นกระดาษสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ถ้าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ส่วนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ถ้าเป็นการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นได้ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปได้เลยครับ เช่น แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือนพฤษภาคม สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครับ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีของภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบแสดงรายการ ภ.พ. 30) จะได้รับสิทธิ์ขยายคล้ายกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายครับ โดยขยายให้สำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ตามรูปที่ระบุไว้ เพียงแต่ว่าได้รับขยายวันที่เพิ่มเนื่องจากวันกำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ต่างกัน

โดยกรณียื่นแบบกระดาษสามารถขยายระยะเวลาได้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (เนื่องจากวันที่ 23 พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการ) แต่ถ้าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เลยครับ

ส่วนกรณีของแบบแสดงรายการ ภ.พ. 36 (กรณีกิจการต่างประเทศต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย) ก็จะได้รับสิทธิเท่ากับกรณีของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครับ เนื่องจากวันกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเป็นวันเดียวกัน

ส่วนเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ถ้าเป็นการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นได้ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปได้เลยครับ เช่น แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนพฤษภาคม สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จะได้รับสิทธิขยายระยะเช่นเดียวกันกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับ (เนื่องจากวันกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเป็นวันเดียวกัน) เพียงแต่จะไม่ให้สิทธิกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2(6) ครับ

อากรแสตมป์

เลื่อนยื่นภาษี
  • สำหรับอากรแสดมป์ มีการขยายเฉพาะให้กรณีที่ต้องยื่นชำระเป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
  • โดยการยื่นชำระอากรแสตมป์วันสุดท้าย จะเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ครับ

ข้อมูลมาตรการเลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีทั้งหมดนั้น ผมใ้ช้ข้อมูลอ้างอิงตามประกาศกระทรวงการคลัง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

  • ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
  • ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2)
  • ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งหรือการชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำส่งหรือการชาระภาษีมูลค่าเพิ่มการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ และการเสียอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 2)

และนอกจากประกาศทั้ง 3 ฉบับแล้ว ยังใช้ข้อมูลจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเลื่อนยื่นภาษีล่าสุด (เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563) สำหรับกรณียื่นผ่านอินเตอร์เน็ต (ยังไม่ประกาศเป็นกฎหมาย) โดยได้แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในบทความแล้วครับ

แต่อย่างไรก็ดี อย่าลืมนะครับว่า มาตรการตรงนี้ช่วยในการ “ยืดระยะเวลา” การจ่ายเงินออกไป แต่ไม่ได้ “ลดยอด” ภาษีที่ต้องชำระลง ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดนี้ ควรจะมีการเตรียมเงินสำรองไว้สำหรับจ่ายภาษีด้วย ไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ครับ

หากใครอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียด สามารถฟังได้ที่ Podcast หัวข้อ สรุปมาตรการเลื่อนยื่นภาษี ด้านล่างนี้ครับ

เลื่อนยื่นงบการเงิน
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

สรุปเรื่องราวทั้งหมดที่ต้องรู้การยื่นงบการเงิน และ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50พร้อมคำถามที่หลายคนอยากได้คำตอบ…

Posted by TaxBugnoms on Thursday, 26 March 2020

หลายคนอาจจะสับสนว่า สรุปแล้วกรณีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นเลื่อนส่งงบการเงินหรือไม่ คำตอบ คือ ได้สิทธิเลื่อนเหมือนกันกับแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ครับ เพียงแต่กรณีของบริษัทต้องมีการทำตามเงื่อนไขสักเล็กน้อย นั่นคือ การทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากข้อมูลของฝั่งสรรพากร เราจะเห็นว่า แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ในรอบบัญชีสิ้นสุดในวันที่กำหนด คือ 2 พฤศจิกายน 62 – 31 มีนาคม 2563 มีประกาศเลื่อนให้ส่งได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในขณะทางที่ฝั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้สิทธิห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสิทธิยื่นงบการเงินได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่ในฝั่งบริษัทต้องมีการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่า หลังจากที่มีการประชุมแล้ว บริษัทต้องนำส่ง บอจ. 5 ภายใน 14 วัน และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยการนำส่งมี 3 วิธี ได้แก่ นำส่งที่กรมพัฒน์ด้วยตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และส่งผ่านเวป dbd.go.th (แนะนำนำส่งตามวิธีนี้) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมอ้างอิงทั้งหมดได้ที่ มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทำไมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงไม่ยอมขยายเวลานำส่งงบการเงินให้บริษัท

ผมลองวิเคราะห์เหตุผลเรื่องนี้ดู จึงพบว่ามีกฎหมาย 2 ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยฉบ้บแรก คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง ซึ่งมาตรา 1197 ระบุไว้ว่า งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น หรือพูดแบบสรุปว่า กำหนดให้ประชุมภายใน 4 เดือน หลังจากวันที่ลงในงบดุลฉบับนั้น

ส่วนกฎหมายอีกฉบับ คือ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชีตามมาตรา 10

สำหรับกรณีของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นทำให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีได้

หรือพูดแบบสรุปได้ว่า ห้างหุ้นส่วนฯ ให้นำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือน หลังจากวันปิดบัญชีที่กำหนดไว้ ส่วนบริษัทจำกัดให้นำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าหากมีเหตุให้ไม่สามารถปฎิบัติได้ ให้อธิบดีพิจารณาสั่งให้ขยายเวลาไปได้

จากกฎหมายทั้งสองฉบับ เราจะเห็นว่า ในส่วนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนอธิบดีสามารถใช้อำนาจเลื่อนได้ทันที แต่ในส่วนของบริษัทจำกัดถ้าใช้อำนาจเลื่อนวันที่ส่งงบการเงิน อาจจะทำให้ขัดแย้งกับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ต้องนำเสนองบการเงินภายใน 4 เดือนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 1197 และลำพังอำนาจของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคงไม่มีสิทธิแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งได้ (ตามศักดิ์ของกฎหมาย)

ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ คือ ให้เลื่อนวันที่ประชุมใหญ่แทนโดยจัดทำหนังสือชี้แจงขึ้นมาว่ามีผลกระทบตามแนวทางในประกาศที่ได้ระบุหลักเกณฑ์ไว้ นั่นคือ เหตุผลว่าทำไมบริษัท ถึงต้องเลื่อนวันประชุมและต้องชี้แจงเป็นหนังสือนั่นเองครับ

สำหรับใครที่ยังงง ๆ เรื่องการยื่นงบการเงิน ผมมีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ ยื่นงบการเงิน 2563 : สรุปทุกประเด็นและปัญหาที่ควรรู้ เพื่อให้ทำความเข้าใจเรื่องนีได้ดียิ่งขึ้นครับ

หรือถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบวีดีโอคลิป ผมสรุปข้อมูลการนำส่งงบการเงินและแบบแสดงรายภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 50 ทั้งหมดของนิติบุคคลไว้ที่นี่ครับ ลองดูคลิปนี้ได้เลยครับ

บทสรุปเลื่อนยื่นภาษีและงบการเงิน

หลายคนอาจจะรู้สึกว่า กฎหมายในช่วงนี้รวมถึงแนวปฎิบัติต่างๆมีความวุ่นวาย รวมถึงรู้สึกยุ่งยากที่ต้องตามมาอัพเดทหลายต่อหลายครั้ง แต่ในมุมของผมแล้ว ผมมองว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราทุกคนต้องประสบพบเจอ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ด้วย ซึ่งไม่แปลกที่จะเกิดการติดขัด ผลัดเปลี่ยน แก้ไขอยู่บ่อยๆ ประกอบกับความซับซ้อนในการแก้ไขกฎหมายจึงทำให้ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องที่ลำบากไม่ใช่น้อย

แต่อย่างไรก็ดี ถ้าเรามองที่ผลลัพธ์ของมัน การที่เรายังได้สิทธิ์เลื่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษี และ งบการเงิน ไปได้อีกสักหน่อย พักหายใจให้ความวุ่นวายในช่วงนี้ได้ถูกปลดเปลื้องลงบ้าง และสุดท้ายเรายังทำงานได้ต่อไปแบบไม่ติดขัดปัญหา ก็ถือว่าข้อกฎหมายและแนวทางต่างๆที่ออกมา มีส่วนช่วยบรรเทาได้บ้างไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับ

สุดท้ายผมหวังว่า เรื่องราวที่ผมสรุปทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านบัญชีและภาษีของทุกคนได้บ้าง และเชื่อว่าความรู้เรื่องพวกนี้ยังจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ต่อไป

เพราะหลังจากนี้ไป
ต้องมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

TAXBugnoms

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Allow